PRAVILNIK O PLAĆAMA

Odluka o stavljanju izvan snage pojedinih odredbi odluka i drugih općih akata na temelju kojih se isplaćuje plaća.pdf

Na temelju odredbe članka 15. stavka 1. alineja 4. i članka 63. stavka 1. alineja 3.Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije broj 14/19), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima, na svojoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine donosi

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA RADNIKA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se plaće, naknade plaća, druga materijalna prava radnika, način obračuna, rokovi isplate i postupak ostvarivanja prava radnika Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavoda).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i pojedinačnim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

Radnik zaposlen u Zavodu ima pravo na plaću najmanje u visini plaće koja je ovim Pravilnikom utvrđena primjenom osnova i mjerila propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17), Zakonom o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01) i propisima donesenim na temelju tog Zakona:
1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
(„Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14,
120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/190 i 79/19)
2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17 i 47/18 )
3. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne  novine“ broj 29/18 )
4. Dodatka I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 35/19 i 78/19)
5. Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 92/19)

Članak 4.

Radnik ima pravo na povoljniju plaću od plaće utvrđene odredbom članka 2. ovog Pravilnika, ako je takva plaća utvrđena ovim Pravilnikom ili kolektivnim ugovorima koji obvezuju Zavod.

Članak 5.

Odredbama Ugovora o radu upućuje se na primjenu pojedinih odredaba ovog Pravilnika glede prava radnika na određenu plaću i druga prava, temeljem čega se radniku izdaje rješenje o plaći.

 

II PLAĆE I NAKNADE PLAĆE

1. Plaće

Osnovna plaća i dodaci

Članak 6.

Plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Dodaci na osnovnu plaću su: stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, položajni dodaci i uvećanja plaća.

 

Članak 7.

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta i poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u Zavodu uređuju se Uredbom Vlade RH o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a sadržani su u Popisu radnih mjesta a koeficijentima i dodacima, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Osnovica za izračun plaće je novčani iznos utvrđen na način i u rokovima kako je ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.
Ako osnovica za izračun osnovne plaće nije utvrđena prema odredbi iz prethodnog stavka, osnovicu utvrđuje Upravno vijeće Zavoda uvažavajući opću politiku plaća u RH i uvjete poslovanja Zavoda.
Ako Zavod pružanjem na tržištu ostvaruje značajniji dio ukupnog prihoda, može utvrditi ovim Pravilnikom i mjerila za povećanje plaća radnicima Zavoda.
Kad Zavod u svom poslovanju privremeno ili trajnije ne ostvaruje prihode kojima se osiguravaju plaće primjenom propisa o plaćama, Zavod može utvrđene plaće smanjivati pod uvjetima, u postupku i na načine propisane ovim Pravilnikom.

Isplata plaće

Članak 9.

Plaća se isplaćuje jednom mjesečno za prethodni mjesec, s time da razmak između dviju isplata ne smije biti dulji od 30 dana.
Radnici imaju pravo izabrati banku preko koje će im se isplaćivati plaća.
Zavod je dužan na zahtjev radnika vršiti uplatu obustava (kredita, uzdržavanja,sindikalne članarine, osiguranja i sl.).

Odsutnost i tajnost plaća

Članak 10.

U djelatnosti zdravstva nema tajnosti plaća.
Javnost plaća osigurava se pravom uvida sindikalnog povjerenika u obračun plaća, ako to zahtijeva radnik.

 

Članak 11.

Osnovna plaća radniku uvećat će se za:
- rad noću 40%
- rad subotom 25%
- rad nedjeljom 35%
- prekovremeni rad 50%
- rad u drugoj smjeni 10%, ako radnik radi u smjenskom radu ili u turnusima.
Smjenski rad je svakodnevni rad radnika prema utvrđenom radnom vremenu Zavoda koje radnik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana
(treća smjena) tijekom mjeseca.
Smjenski rad je i rad radnika koji mijenja smjene ili obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca.
Smjenski rad je i rad radnika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu, odnosno tjedan dana u mjesecu obavlja rad u drugoj smjeni.
Rad u turnusu smatra se rad radnika prema utvrđenom rasporedu koji radnik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca po 12 sati dnevno u ciklusima 12-24-12-48.
Uvećanje plaće iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka utvrđuje se za efektivno odrađene sate u drugoj smjeni, odnosno od 14- 22 sata.
Noćni rad je rad radnika u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana.
Za rad u dane blagdana, neradnih dana utvrđenih zakonom i rad na dane Uskrsa, radnik ima pravo na plaću uvećanu za 150%.
Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada duži od predviđenog rada utvrđenog dnevnim rasporedom rada, kao i svaki sat duži od redovnog mjesečnog fonda radnih sati.
Redovni mjesečni fond radnih sati su sati koje radnik treba odraditi u tekućem mjesecu na bazi 40-satnog radnog tjedna. Mjesečni fond radnih sati tvori umnožak radnih dana u tekućem mjesecu s 8 sati.
Zavod je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad.
Ako radnik to želi , Zavod će na njegov pisani zahjtev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremneog rada iz st. 1. podstavka 4. odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada=1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno mogućnostima organizacije rada.
Dodaci iz stavka 1. i 8. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Rad na blagdan

Članak 12.

Sati odrađeni prema redovitom rasporedu radnog vremena na blagdan ili neradni dan u smislu Zakona o blagdanima i neradnim danima i dan Uskrsa evidentiraju se kao redovni rad i ubrajaju se u redovitu mjesečnu satnicu.

Članak 13.

Ako radi zamjene odsutnog radnika po pisanom nalogu ravnatelja Zavoda obavlja poslove više složenosti ili težih uvjeta rada od poslova svog radnog mjesta, za vrijeme obavljanja poslova odsutnog radnika, za odrađene sate isplaćuje mu se plaća u visini plaće radnog mjesta kojeg obavlja po pisanom nalogu ravnatelja Zavoda.

 

Rad po pozivu

Članak 14.

Rad po pozivu jest oblik rada u kojem radnik ne mora biti dostupan Zavodu, ali ako primi poziv i ako je u fizičkoj mogućnosti, mora se odazvati pozivu radi obavljanja djelatnosti, kada nastane problem iz sadržaja rada djelatnosti Zavoda, koji nazočni radnici ne mogu riješiti, niti se rješavanje problema može odgoditi.
Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i tako se plaća.
U rad po pozivu , uz efektivni rad, u radno vrijeme koje se računa kao prekovremeni rad, uključeno je i vrijeme potrebno za dolazak na posao i povratak kući.
Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla kad se odazove pozivu iz st. 1. ovog članka, u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

 

Dežurstvo za radnike koji su upućeni na specijalističku edukaciju 

Članak 15.

Odredbe ovog članka odnose se na radnike koji su upućeni na specijalističku edukaciju u drugu zdravstvenu ustanovu.
Plaću radniku isplaćuje Zavod, a isplaćeni iznos po osnovi dežurstva refundira ustanova u koju je radnik upućen.
Iznimno, zdravstvena ustanova u koju je radnik upućen dužna je o radniku voditi evidenciju radnog vremena i posebno vrijeme provedeno u dežurstvu te istu evidenciju, radi obračuna plaće, dostaviti Zavodu, najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada

Članak 16.

Radniku Zavoda na pojedinim radnim mjestima i poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na dodatak na plaću.
Osnovna plaća uvećat se na radnim mjestima i poslovima za dodatke na plaću sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.
Dodatak na posebne uvjete rada sadržan je u Popisu radnih mjesta a koeficijentima i dodacima, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 17.
Dodaci iz prethodnog članka ovog Pravilnika ne mogu se kumulirati.
Uvećanja osnovne plaće na radnim mjestima i poslovima iz članka 13. ovog Pravilnika ne odnose se na pripravnike I, II i III vrste.

Uvećanje plaće zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi

Članak 18.

Zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi doktori medicine ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 16% od osnovne plaće, a ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u postupku dijagnostike i liječenja ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 8 % od osnovne plaće.
Uvećanja plaće iz st. 1. Ovog članka sadržana su u Popisu radnih mjesta a koeficijentima i dodacima, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 19.

Ravnatelju, zamjeniku te pomoćniku ravnatelja Zavoda koji sukladno ugovoru o radu, osim poslova ravnatelja, zamjenika odnosno pomoćnika ravnatelja , u redovitom radnom vremenu, obavlja i poslove iz zdravstvene djelatnosti u toj zdravstvenoj djelatnosti, pripada pravo na dodatak na posebne uvjete rada za efektivno odrađene sate na tim poslovima.

Plaća voditelja ispostave i voditelja službe

Članak 20.

Voditelju ispostave i voditelju službe za poslove voditeljstva temeljem odluke ravnatelja o imenovanju za voditelja ispostave, odnosno voditelja službe pripada pravo na naknadu u paušalnom iznosu prema odluci Upravnog vijeća Zavoda.

Plaća vježbenika

Članak 21.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste i struke.

2. Naknada plaće

Članak 22.

Radnik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog:
- godišnjeg odmora
- plaćenog dopusta,
- državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,
- obrazovanja, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja na koje je upućen od strane Zavoda
- obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti
- prekida rada do kojeg je došlo krivnjom Zavoda ili zbog drugih okolnosti za koje radnik ne odgovara,
- drugih slučajeva utvrđenih zakonom ili kolektivnim ugovorom

Naknada za vrijeme bolovanja

Članak 23.

Ako je radnik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 85 % od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.
Naknada u 100% iznosu njegove plaće u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje, pripada radniku kada je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Naknada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Članak 24.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu , odnosno u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad), ako je to povoljnjije za radnika.
Radniku čija je narav posla takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom, odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, pripada pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca, ako je to za njega povoljnije.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Članak 25.

U slučaju prestanka ugovora o radu, Zavod je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.
Naknada iz stavka 1. ovog članka određuje se, razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora

Regres

Članak 26.

Radniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.
Pravo na regres ima svaki radnik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Otpremnina pri odlasku u mirovinu

Članak 27.

Radniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice.

Pomoći

Članak 28.

Radnik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:
- smrti radnika koji izgubi život u obavljanju ili povodu obavljanja službe,odnosno rada ili je smrt nastala kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti za vrijeme trajanja radnog odnosa- u visini 3 proračunske osnovice i troškove pogreba,
- smrti radnika- u visini 2 proračunske osnovice
- smrti supružnika, djeteta i roditelja- u visini 1 proračunske osnovice

Članak 29.

Zavod će djeci, odnosno skrbniku djece radnika koji je izgubio život u obavljanju rada mjesečno isplatiiti pomoć i to:
- za dijete predškolskog uzrasta 50% prosječno isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini,
- za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70% prosječno mjesečno isplaćene plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini,
- za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 90% prosječno mjesečno isplaćene neto plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini.
U slučaju da je iza smrti radnika ostalo više djece, isplaćuje se jedan iznos pomoći i to djeteta koje ostvaruje najpovoljnije pravo.

Članak 30.

Radnik ima pravo na pomoć u slučaju:
- bolovanja u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana- jednom godišnje u visini 1 proračunske osnovice
- nastanka invalidnosti radnika, malodobne djece ili supružnika radnika- u visini 1 proračunske osnovice
- rođenja ili posvojenja svakog djeteta- u visini 50% proračunske osnovice
Nastanak invalidnosti zaposlenika , supružnika i malodobnog djeteta utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima.
Radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala, odnosno lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke prijeko potrebiti i nenadomjestivi za radnika , dijete ili supružnika, a troškovi nisu odobreni od strane HZZO-a temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, radniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa 1 proračunske osnovice, jednom godišnje.

Dnevnice i naknade troškova službenog putovanja

Članak 31.

Kad je radnik upućen na službeno putovanje u zemlji pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada punog iznosa troškova smještaja, sukladno Uredbi Vlade RH i odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u u javnim službama.
Visina dnevnice određuje se sukladno poreznim propisima.

Naknada za trošak prijevoza

Članak 32.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Naknada za korištenje privatnog automobila

Članak 33.

Ako je radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u visini neoporezivog iznosa prema poreznim pravilima.

Jubilarna nagrada

Članak 34.

Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Dar u prigodi dana Sv. Nikole

Članak 35.

Svakom radniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole, u visini koja se utvrđuje sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Božićnica

Članak 36.

Radnicima Zavoda pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica), u visini koja se utvrđuje sukladno odredbama Temeljnog koletivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Osiguranje

Članak 37.

Zavod je dužan osigurati radnike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

III ZAŠTITA RADNIKA

Plaća i smanjena radna sposobnost radnika

Članak 38.

U slučaju kada tijekom radnog vijeka radnika dođe do smanjenja njegove radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenja radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom i jednog od slijedećih uvjeta:

- starosti – 5 godina pred starosnu mirovinu ili

- profesionalne bolesti ili

- povrede na radu

Zavod je obvezan radniku osigurati povoljniju normu i to bez smanjenja njegove plaće koju je ostvario u vremenu prije nastupa spomenutih okolnosti.

Radniku pripada, od dana nastanka invalidnosti, odnosno utvrđenog smanjenja radne sposobnosti te od dana prekvalifikacije ili dokvalifikacije, do raspoređivanja na odgovarajuće radno mjesto, plaća u iznosu plaće radnog mjesta na koje je do tada bio raspoređen.

Članak 39.

Radnike 5 godina pred starosnu mirovinu, majke s malim djetetom do 3 godine starosti i samohranog roditelja ne može se rasporediti u rad noću bez njihovog pristanka.

Isplata plaće za skraćeno radno vrijeme

Članak 40.

Zavod je obvezan radniku koji radi skraćeno radno vrijeme zbog smanjene radne sposobnosti nastale povredom na radu bez njegove krivnje ili zbog profesionalne bolesti, isplatiti plaću za skraćeno radno vrijeme i naknadu u visini razlike između naknade koju ostvaruje po propisima mirovinskog osiguranja i plaće radnog mjesta na koje je postavljen, odnosno raspoređen.

IV PLAĆE I UVJETI POSLOVANJA

Članak 41.

Plaće i naknade plaća utvrđene prema odredbama ovog Pravilnika osiguravaju se iz ukupnog prihoda koji Zavod ostvaruje svojim ukupnim poslovanjem prema donesenom godišnjem financijskom planu.

U financijskom planu će se osigurati mogućnosti i potreban sklad između izdataka kojima se osigurava ugovoreni ili propisani standard korištenja zdravstvene zaštite osiguranika i drugih korisnika kojima Zavod pruža usluge zdravstvene zaštite i prava radnika, na odgovarajuću plaću i naknadu plaće, prema odredbama Pravilnika.

Članak 42.

Plaća, nadoknade plaće i druga materijalna prava radnika utvrđena ovim Pravilnikom, mogu se, iznimno smanjiti odnosno obustaviti ili odgoditi njihova isplata u ovim slučajevima poslovanja Zavoda:

– ako se ne ostvaruju planirani prihodi, pa objektivno nije moguće osigurati planiranu i 

utvrđenu masu sredstava za plaće, naknade plaća i druge osobne izdatke;

- kad dospjela potraživanja vjerovnika Zavoda nije moguće podmiriti iz ostvarenog prihoda, te ako njihovo neplaćanje o dospjelosti onemogućava ili znatnije ugrožava podmirivanje ugovorenog ili propisanog standarda korištenja zdravstvene zaštite osiguranika;

- u slučajevima kada je na osnovama analize uvjeta poslovanja Zavoda izvjesno da će Zavod imati trajnije probleme u obavljanju svoje djelatnosti, koji se ne mogu otkloniti bez posezanja u zajamčena prava na plaću i druga materijalna prava radnika.

Članak 43.

U slučajevima iz stavka 1. podstavka 1. i 2. članka 42. ovog Pravilnika, Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja privremeno, a li ne duže od šest mjeseci tijekom tekuće financijske godine može sniziti bruto plaće utvrđene ovim Pravilnikom, do iznosa najniže osnovice prema kojoj se temeljem zakona i propisa donesenih na temelju zakona plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje.

U slučajevima iz podstavke 3. stavka 1. članka 39. ovog Pravilnika Zavod je dužan poduzeti propisane mjere sanacije i preustroja, uključujući i otvaranje stečaja prema posebnim propisima.

Mjere i redoslijed mjera koje poduzima Zavod prema stavku 1 i 2. ovog članka donose se uz prethodno mišljenje sindikalnih povjerenika, a o njima se može zaključiti i sporazum između Zavoda i sindikalnih povjerenika.

Članak 44.

Prilikom isplate plaća Zavod će radniku uručiti obračun plaće iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće.

Radnik ima pravo prigovora na uručen obračun plaće prilikom isplate plaće, koji se mora odmah uzeti u razmatranje.

Ukoliko utvrdi da je prigovor radnika opravdan, mora mu se uručiti novi obračun istih, a razlika manje isplaćene plaće i isplatiti na slijedećoj plaći.

Ukoliko se utvrdi da prigovor radnika nije opravdan, radniku se mora izdati pisano rješenje o visini i obračunu plaće za razdoblje na koje se odnosi isplata i prigovor radnika.

Protiv rješenja iz st. 4. ovog članka radnik može podnijeti zahtjev za zaštitu prava u rokovima i po postupku propisanom Pravilnikom o radu.

Članak 45.

Ako Zavod na dan dospjelosti isplate plaće, ne isplati plaću, uručit će radniku do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće obračun iznosa kojeg je bila dužan isplatiti.

Obračun iz stavke 1. ovog članka ima značaj ovršne isprave.

Članak 46.

Zavod ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom plaće odnosno naknade plaće.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona, kolektivnih ugovora i ugovora o radu.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, ovim Pravilnikom, sporazumom između sindikalnih povjerenika i Zavoda, kolektivnim ugovorima ili Zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 48.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku propisanim Statutom Zavoda.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijanim pravima radnika od 28. siječnja 2013. godine, 1. izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika od 28. ožujka 2013. godine , 2. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama naknadama plaća i drugim materijalnim pravima od 24. siječnja 2014. godine, 3. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima od 29. siječnja 2015. godine i 4. Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama , naknadama plaća i drugima materijalnim pravima od 19. srpnja 2017. godine.

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranicama Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Jurkin dr. med. spec. OM

Ovaj Pravilnik objavljuje se dana 6. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda, a stupa na snagu dana 14. studenog 2019. godine

Ravnatelj

               2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PLAĆAMA-veljača 2021.docx