PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Na temelju članka 14. točka 1. alineja 3. i članka 15. alineja 3. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/19), pozitivnog mišljenja Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije i prijedloga ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije uz prethodno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije na svojoj 27. sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

I. Osnovne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se unutarnji ustroj službi, poslovi, naziv i opis radnih mjesta, njihova sistematizacija te posebni uvjeti koje radnik Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Zavod) mora ispunjavati na radnom mjestu za koje je sklopio ugovor o radu.Radnik sklapa ugovor o radu u Zavodu za rad i poslove radnog mjesta koje je sistematizirano ovim Pravilnikom, a temeljem primjene odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14 i 127/17), Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01), Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/19), Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko –tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ br. 71/16), Pravilnika o uvjetima , organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine („Narodne novine“ br. 71/16) i Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ broj 72/19).
Broj izvršitelja na pojedinim poslovima, odnosno radnim mjestima utvrđuje se odlukom Upravnog vijeća, na prijedlog ravnatelja sukladno Programu rada Zavoda.

Članak 2.


Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i pojedinačnim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.


Unutarnji ustroj i poslovi pojedinih ustrojstveno - organizacijskih jedinica uređuju se ovim Pravilnikom uz odgovarajuću primjenu odredbi Statuta Zavoda, koje uređuju organizaciju Zavoda.
Poslovi pojedinih službi odnosno djelatnosti i njihovih organizacijskih jedinica bliže su određeni nazivom službe i organizacijske jedinice u njima.
Pri usavršavanju organizacije rada, postojeći poslovi ustrojstveno - organizacijskih jedinica mogu se mijenjati, ukidati i utvrđivati novi.

Članak 4.


Radna mjesta i poslovi koji se obavljaju u Zavodu utvrđeni su ovim Pravilnikom i Popisom radnih mjesta i opisom poslova koji je njegov sastavni dio, osnova su za određivanje zaglavka pojedinog ugovora o radu glede naziva, naravi i vrste posla na koji se radnik zapošljava, te za prosuđivanje radnikove obveze u obavljanju poslova i uputa Zavoda u svezi s tim poslom.
Pri obavljanju poslova radnog mjesta za koje je sklopio ugovor o radu sa Zavodom, radnik je obvezan pridržavati se opisa radnog mjesta poštujući pri tome pravila struke koje zahtijeva to radno mjesto.
Opis poslova radnih mjesta u Zavodu nalazi se u Popisu radnih mjesta i opisu poslova kao sastavnom dijelu ovog Pravilnika.
Sve promjene opisa radnih mjesta iz stavka 3. ovog članka koje nastupe nakon donošenja ovog Pravilnika, a sukladno potrebama procesa odvijanja djelatnosti, donosi ravnatelj svojom odlukom na prijedlog Stručnog vijeća Zavoda.

II. Unutarnji ustroj

Članak 5.


U Zavodu se obavljaju zdravstveni i nezdravstveni poslovi i to u :

- ravnateljstvu Zavoda
- ispostavama Zavoda.

Članak 6.


Ravnateljstvo Zavoda nalazi se u Ulici Matice hrvatske 5, 10410 Velika Gorica.

U ravnateljstvu Zavoda obavljaju se nezdravstveni poslovi, a odnose se na stručne i administrativne poslove i obavljaju se u slijedećim organizacijskim jedinicama pod nazivom:
- ured ravnatelja i
- stručne službe.

Članak 7.


U ispostavama Zavoda obavljaju se zdravstveni poslovi u organizacijskim jedinicama – službama :
1. služba hitne medicine sastavljena od timova hitne medicine:
a) T1 (koji čine doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine u timu s prvostupnikom sestrinstva ili medicinskom sestrom/medicinskim tehničarem i medicinskom sestrom/medicinskim tehničarem ili vozačem)
b) T2 (koji čine prvostupnica/prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar u timu s medicinskom sestrom/medicinskim tehničarom
2. služba medicinsko prijavno- dojavne jedinice (koju čine doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine s najmanje 2 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili prvostupnik sestrinstva s najmanje 4 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine ili medicinska sestra/medicinski tehničar s najmanje 6 godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine)
3. služba sanitetskog prijevoza sastavljena od timova sanitetskog prijevoza (koji čine 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje vanjskog defibrilatora, od kojih je jedan medicinska sestra/medicinski tehničar i 2 vozača)
4. služba prijavno-dojavne jedinice sanitetskog prijevoza koja ima dva dispečera u svakoj smjeni
Broj timova u svakoj pojedinoj službi utvrđuje se važećom Mrežom hitne medicine, ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i potrebama područja pojedine ispostave.

Članak 8.


Pored zdravstvenih u ispostavama Zavoda se mogu obavljati i nezdravstveni poslovi koje se odnose na manji opseg administrativnih i tehničkih poslova.

III. Poslovi, odnosno radna mjesta i uvjeti za njihovo obavljanje

Članak 9.


Skup istih ili sličnih poslova na kojima radi jedan ili više izvršitelja označava se radnim mjestom.
Svako radno mjesto ima svoj naziv.
Radna mjesta unutar djelatnosti sistematiziraju se po organizacijskim jedinicama - službama.
Ako je za obavljanje poslova istog radnog mjesta predviđeno više izvršitelja, oni obavljaju poslove po rasporedu i na način kako to odredi voditelj ispostave, odnosno voditelj službe ili ravnatelj.

Članak 10.


Pored radnih mjesta izvršitelja, u Zavodu se sistematiziraju i položajna radna mjesta koja osim redovnih poslova radnog mjesta iz ugovora o radu sa Zavodom sadrže i poslove rukovođenja.

Položajna radna mjesta u Zavodu su:
- ravnatelj,
- zamjenik ravnatelja,
- pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo- glavna sestra Zavoda,
- pomoćnik ravnatelja za pravne poslove,
- pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje,
- pomoćnik ravnatelja za kvalitetu,
- voditelj Ispostave,
- voditelj službe medicinske prijavno - dojavne jedinice,
- voditelj službe prijavno – dojavne jedinice sanitetskog prijevoza,
- voditelj službe ekonomskih finacijsko- računovodstvenih poslova,
- voditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova,
- voditelj službe voznog parka i prometa.

Uvjeti imenovanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja kao i poslovi koje ravnatelj i zamjenik ravnatelja obavlja utvrđeni su Statutom Zavoda i ovim Pravilnikom.
Ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnike imenuje i razrješuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja, dok ostala položajna radna mjesta voditelja imenuje ravnatelj.
Položajna radna mjesta popunjavaju se imenovanjem radnika Zavoda koji već imaju sklopljen ugovor o radu za određeno radno mjesto izvršitelja u Zavodu, osim radnog mjesta ravnatelja koje se popunjava putem javnog natječaja.

Članak 11.


Svako radno mjesto ima utvrđene zahtjeve u pogledu uvjeta koje mora ispunjavati radnik da bi na to mjesto mogao biti raspoređen.
Za obavljanje poslova svakog radnog mjesta utvrđuju se, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i posebni uvjeti utvrđeni zakonima iz zdravstvene djelatnosti (stručna sprema, radno iskustvo, položen državni ili stručni ispit, licenca kao i posebne zdravstvene sposobnosti).
Radna mjesta s posebnim uvjetima rada utvrdit će se posebnim Pravilnikom.

Članak 12.


Poslovi za određeno radno mjesto izvršitelja utvrđeni ovim Pravilnikom sistematiziraju se ovisno o stručnoj spremi kao:
- radna mjesta I vrste – za koja je opći uvjet visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij)
- radna mjesta II vrste – za koja je opći uvjet viša stručna sprema (završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen stručni preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 2 godine),
- radna mjesta III vrste –za koja je opći uvjet završena srednja škola ili KV,
- radna mjesta IV vrste- za koja je opći uvjet PKV ili NSS osnovna škola.
Stupanj i smjer stručne spreme određuje se stupnjem i smjerom školske spreme.

Članak 13.


Radno iskustvo kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta utvrđuje se:
- za poslove položajnih radnih mjesta - 5 godina,
- za složenije poslove izvršitelja (VSS, VŠS) – 3 godine,
- za ostala radna mjesta izvršitelja (VSS, VŠS, SSS) ako nije drugačije propisano - 1 godina.
Pod radnim iskustvom iz prethodnog stavka smatra se radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima uključujući u to i vrijeme provedeno na pripravničkom stažu ili specijalizaciji.

Članak 14.


Za pojedina radna mjesta može se kao uvjet za prijam u radni odnos predvidjeti provjeravanje stručnih i drugih sposobnosti radnika putem probnog rada.
Probni rad provodi se prema odredbama Pravilnika o radu.

Članak 15.


Sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim jedinicama, odnosno djelatnostima, uvjeti za obavljanje poslova i za zasnivanje radnog odnosa te opis poslova radnog mjesta nalaze se u Popisu radnih mjesta i opisu poslova koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 16.


Prilikom sklapanja ugovora o radu radnik se ima pravo upoznati sa odredbama ovog Pravilnika.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.


Smatra se da svi radnici zatečeni na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika na radnim mjestima utvrđenim ovim Pravilnikom ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad na tim radnim mjestima.

Članak 18.


Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 24. rujna 2012. godine, 1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 28. siječnja 2013. godine, 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 24. listopada 2014. godine, 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 29. siječnja 2015. godine i 4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 25. studenog 2015. godine.

Članak 19.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda.


Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Jurkin, dr. med. spec. OM


Ovaj Pravilnik objavljuje se dana 6. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zavoda, a stupa na snagu dana 14. studenog 2019. godine.

Ravnatelj
mr. Davorin Gajnik, dipl. pravnik

PRILOG:
POPIS RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA -PRILOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU.pdf